MR

Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad bestaat uit zes ouders (oudergeleding) en zes leraren (personeelsgeleding). De drie locaties van de school zijn daarin gelijk vertegenwoordigd. De directieleden zijn adviserend lid en vertegenwoordigen het bestuur. Vanuit iedere ouderraad is een vertegenwoordiger bij de vergaderingen van de MR aanwezig. Aan de hand van ons medezeggenschapsreglement beslist de MR mee over alle belangrijke zaken betreffende het schoolbeleid.
De rol van de MR
De MR, heeft tot taak om het beleid van de school en het schoolbestuur positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. Verder moet de MR eveneens zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school. Tevens moet de MR bewaken dat er op school niet wordt gediscrimineerd. De MR communiceert over zijn werkzaamheden via de nieuwsbrief van de school. De belangrijkste taak van de MR is de uitoefening van zijn advies- en instemmingbevoegdheden.
Visie
Kenmerkend voor de MR van de Dr. Schaepmanschool is dat er in openheid en vanuit gelijkwaardigheid met elkaar wordt gesproken. Het Jenaplanconcept wordt als gezamenlijke visie erkend en vanuit die visie worden thema’s besproken. Het algemeen schoolbelang en het belang van de kinderen staat voorop.

Leden van de medezeggenschapsraad
Locatie Evertsenstraat:
Ouders: Ghariba Benalla en Cheryl van de Staay
Personeel: Saskia de Vaal en Suzan van Oers
Locatie Ridderkerk:
Ouders: Tanya Lodder (voorzitter)  en Ruth de Vries
Personeel:  Elise Carton en Shiranou Burger
Locatie Marijkesingel:
Ouders: Marcel Schaap en Sharyn Gronthoud
Personeel:  Tamara Schoonderwoerd en Hente Beekhuis