Jenaplan

Erkende Jenaplanschool

De Dr.Schaepmanschool is een erkende Jenaplanschool. Wat de kinderen op school moeten leren staat allemaal vermeld in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Iedere school moet hieraan voldoen. In de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden kunnen verschillen bestaan. Binnen ons onderwijs werken wij vanuit 20 basisprincipes en geven wij vorm aan 12 kernkwaliteiten. Deze zijn onderverdeeld in drie thema's:
De relatie van het kind met zichzelf
De relatie van het kind met de ander en het andere
De relatie van het kind met de wereld
 

Ons onderwijs

Ieder kind is anders en krijgt op onze school de mogelijkheid om zich op een eigen manier en in een eigen tempo te ontwikkelen. Natuurlijk vinden wij de cognitieve ontwikkeling erg belangrijk en bieden we alle leerstof aan die kinderen op de basisschool moeten krijgen. Daarnaast is er alle aandacht voor de ontwikkeling van andere vaardigheden die onontbeerlijk zijn in onze snel veranderende samenleving:  leren samenwerken, ondernemen, plannen, creëren , presenteren, reflecteren en verantwoorden.
 

Dit maakt jenaplanonderwijs tot een dynamische onderwijsvorm die aansluit bij de ontwikkelingen in onze maatschappij.

 

Stamgroepen

Om veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten te creëren worden kinderen bij ons op school in heterogene groepen, de stamgroepen, ingedeeld:
onderbouwgroepen voor de kinderen van 4, 5 en 6 jaar,
middenbouwgroepen voor kinderen van 7, 8 en 9 jaar en
bovenbouwgroepen voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar.                                                      

Iedere stamgroep heeft zijn eigen leerkracht, de stamgroepleider. In de stamgroepen wordt samen gewerkt, samen gepraat, samen gespeeld en samen gevierd. Dit zijn de vier werkvormen die binnen het Jenaplanonderwijs in een ritmisch weekplan herkenbaar zijn. 
 
De inspectie van onderwijs zegt hierover: 'Op de Dr. Schaepmanschool heerst een klimaat waarbij iedereen zich welkom voelt. Op een positieve wijze geeft de school aan hoe men met elkaar zorgt voor elkaar, voor zichzelf en voor de omgeving.'