Oudervereniging

Oudervereniging en ouderraad, waar zijn ze voor?

De oudervereniging bestaat uit alle ouders van de kinderen van de Schaepmanschool Hovystraat. Alle leden betalen aan de oudervereniging een jaarlijkse contributiebedrag per kind. Van deze jaarlijkse bijdragen worden alle activiteiten die de oudervereniging organiseert, betaald.

De ouderraad van de oudervereniging vertegenwoordigt de leden van de oudervereniging. Dat betekent dat de ouderraad namens de ouders het budget beheert en samen met het team van stamgroepleiders en de locatieleidster de activiteiten organiseert. Die extra activiteiten zijn alleen mogelijk dankzij de financiële bijdrage van de oudervereniging en de hulp van ouders.
In de ouderraad van de Schaepmanschool zitten maximaal 7 ouders, die samen met het team van stamgroepleiders en locatieleidster allerlei activiteiten organiseren. Hierbij kunt u denken aan de tweejaarlijkse schoolreis, het sinterklaasfeest en de avondvierdaagse. De ouderraad helpt bij de uitvoering van de plannen en draagt financieel bij aan deze activiteiten. 

Wie zitten er in de ouderraad?

In de ouderraad zitten 7 bestuursleden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 4 algemene bestuursleden. De ouderraad van 2020/2021 bestaat uit: Ilse Wenink(voorzitter), Ellen Vervloet (penningmeester) Ingrid de Geus (secretaris, Isabelle Snijders, Hilde van Galen, Jacqueline van Weerden en Jessica van der Lee.           

Zijn alle ouders lid van de oudervereniging?

Ja, alle ouders zijn lid van de Oudervereniging, omdat we ervan uitgaan dat alle kinderen aan alle activiteiten meedoen. Het lidmaatschap is wel vrijwillig, dat betekent dat ouders hun kind(eren) zelf moeten opgeven. Meestal gebeurt dat meteen als een kind bij ons op school komt. 

Wat doet een oudervereniging precies?

We vergaderen 6 x per jaar met het gehele bestuur, samen met twee teamleden.
Ieder lid van de ouderraad (7 ouders) neemt deel aan 1 of 2 activiteitencommissies. Daarnaast vaardigen we iemand af naar de medezeggenschapsraad (MR), die de vergaderingen als toehoorder 6x per jaar bijwoont en daarover verslag uitbrengt in de OR vergadering.
Leden van de ouderraad zijn aanspreekpunt voor alle ouders op school mbt vragen over de activiteiten (zaken die niet onderwijsinhoudelijk zijn). Vragen die betrekking hebben op het onderwijs kan de ouderraad doorspelen aan de medezeggenschapsraad.
Leden van de ouderraad proberen zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de activiteiten op school.

Algemene ledenvergadering

Ieder jaar wordt aan het begin van het schooljaar tijdens de algemene ledenvergadering de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. De begroting voor het komende schooljaar wordt goedgekeurd en de resultaatrekening over het afgelopen jaar wordt gepresenteerd. Eventuele nieuwe bestuursleden van de oudervereniging worden voorgesteld. Tijdens deze ochtend kunt u meedenken over en reageren op de plannen.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse bijdrage?

Voor het schooljaar 2020/2021 bedraagt de ouderbijdrage voor het lidmaatschap €40,00 per kind. Voor kinderen die na de kerst op school komen, betaalt u de helft van de vastgestelde bijdrage.

Als het voor u financieel niet haalbaar is de bijdrage te betalen, is er een mogelijkheid aanspraak te maken op een voorziening van de gemeente. Het in delen betalen van de bijdrage is ook mogelijk. Heeft u hier vragen over, stel ze gerust aan Ellen Vervloet, de penningmeester van de oudervereniging, of stuur haar een e-mail: or.schaepman.ridderkerk@gmail.com. U kunt ook een van de andere leden van de oudervereniging aanspreken, of even bij Kim, de locatieleidster langslopen.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Mocht u vragen hebben over de activiteiten van de oudervereniging, of misschien volgend jaar ook in de ouderraad willen, neem dan contact op met een van de ouders uit de ouderraad, of stuur een mailtje naar het algemene mailadres van de ouderraad: 
Tevens is er een postvakje voor de ouderraad in de lerarenkamer.